Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Test Coupon

Visual inspection for test coupon in ASME IX

Welding Procedure Qualification QW-144: final visual inspection for weld surface shall meet QW-194. QW-194: Performance test coupon shall show no cracks and complete joint penetration, with complete fusion of weld metal and base metal. Welder Performance qualification QW-194: Performance test coupon shall show no cracks and complete joint penetration, with complete fusion of weld metal and base metal. NOTE: For welder qualification may qualify on product weld, which welding process given in QW-304 may be qualified by volumetric NDE. The weld quality shall also be met construction’s acceptance criteria such ASME B31.3 normal service. Method and acceptance criteria of volumetric NDE shall follow QW-191.

Visual Inspection for Test Coupon - kiểm tra mẫu phôi hàn

Visual inspection - Kiểm tra mẫu phôi hàn đối với thi thợ hàn và quy trình hàn như sau.   Cập nhật ASME IX 2021. Welder Qualification, yêu cầu kiểm tra và tiêu chí chấp nhận là QW-194. PQR, yêu cầu kiểm tra và tiêu chí chấp nhận là QW-194. Lưu ý :  Tham khảo thuật ngữ và định nghĩa về "test coupon" xem AWS A3.0 hoặc ASME IX QG-109.2.   ISO 15614-1 2017 - PQR Tiêu chí quy trịnh tại Section 7.5 and ISO 5817. Lưu ý :  thuật ngữ sử dụng theo tiêu chuẩn này là "test piece"   ISO 9606-1 - Welder Qualification Table 13 và Section 7. Lưu ý :  thuật ngữ sử dụng theo tiêu chuẩn này là "test piece"