Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2024

WPS ISO 15609 Course

WPS/WPQR - ISO 15609 Hướng dẫn nhận thức thiết lập quy trình kỹ thuật hàn phù hợp với ISO 15609, tham chiếu WPQR theo ISO 15614. Đọc hiểu các biến hàn, thông số và dãy chấp nhân theo ISO 15614, chuẩn bị mẫu thi, ghi nhận mẫu thi, yêu cầu kiểm tra mẫu thi và đọc kết quả kiểm tra. Phát triển quy trình kỹ thuật hàn và các biến hàn theo ISO 15609/15607. Thực hành trên các quá trình mẫu, 111, 141, 136, 121, nhóm vật liệu 1.2. Lập báo cáo và cập nhật danh sách đăng ký quy trình. Cập nhật lich khóa học tại đây .

Pre-Course CSWIP 3.1

Section 1: Typical Duties of Welding Inspectors Section 2: Terms and Definitions Section 3: Welding Imperfections and Materials Inspection Section 4: Destructive Testing Section 5: Non-destructive Testing Section 6: WPS/Welder Qualifications Section 7: Materials Inspection Section 8: Codes and Standards Section 9: Welding Symbols Section 10: Introduction to Welding Processes Section 11-14: MMA / TIG / MIG/ MAG / SAW Section 15: Thermal Cutting Processes Section 16: Welding Consumables Section 17: Weldability of Steels Section 18: Weld Repairs Section 19: Residual Stresses and Distortions Section 20: Heat Treatment Lưu ý: Hỗ trợ mục tiêu lý thuyết cơ bản phần lý thuyết và lập keynote, có thể tham khảo thêm từ các topic liên quan bên dưới. Buổi chia sẻ online nhằm củng cố kiến thức, sắp sếp các quá trình từ cơ bản nhất để hiểu/suy luận cho lựa chọn đá án phù hợp nhất. Để đảm báo các buổi thảo luận sôi nổi, mỗi phần keynote có các câu hỏi tham khảo để kiểm tra kiến thức đính kèm, anh/em t